A-Sluiter Services
Bespaar nu tot 25% op brandstofverbruik

 

 

 

Disclaimer A-Sluiter Services


1) Aanvaarding voorwaarden
Deze website wordt onderhouden in opdracht van A-Sluiter Services. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het gebruik en bezoeken van de website houdt onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. A-Sluiter Services behoudt zich het recht voor deze website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk onaangekondigd aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze website en de disclaimer daarom regelmatig om eventuele aanpassing of wijzigingen te lezen.
Door mondeling, elektronisch of schriftelijk opdracht te verstrekken tot plaatsing aanvaarden zowel afnemer als diens vertegenwoordiger en A-Sluiter Services deze algemene voorwaarden. Bovendien gelden deze Algemene Voorwaarden voor een ieder die van deze website gebruik maakt.

2) Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving en strekking van deze website, waaronder mede begrepen de gebezigde (merk)namen, afkortingen, teksten, afbeeldingen en illustraties, behoren toe aan
A-Sluiter Services en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website. Voor vragen omtrent deze bepalingen en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website kunt u terecht bij de webmaster.

3) Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie over deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. A-Sluiter Services spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk up-to-date te laten zijn. A-Sluiter Services sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte gegevens en/of informatie en ieder gebruik uitdrukkelijk uit. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Informatie verzonden aan A-Sluiter Services via de e-mail of via deze website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

4) Beschikbaarheid
A-Sluiter Services spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid van deze website.

5) Hyperlinks
(Eventuele) hyperlinks op deze website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan A-Sluiter Services. A-Sluiter Services biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door A-Sluiter Services worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op deze website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar deze website verwijzen.

6) Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met deze voorwaarden en/of het gebruik van deze website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.

7) Privacy statement
De privacy van de bezoekers aan onze site wordt gerespecteerd door degene die binnen A-Sluiter Services verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de achterliggende procedures. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag. Wij gebruiken uw gegevens voor de verwerking van uw verzoek om informatie en uw bestellingen. Wij leggen het IP-adres en de gegevens die betrekking hebben op uw bezoek vast met als doel onze site te optimaliseren. Dit geldt eveneens voor de gegevens op de in deze website gebruikte formulieren. U heeft het recht om de informatie die we van u hebben, op te vragen. Eventueel kan de informatie, op uw verzoek, gecorrigeerd worden. Voor meer informatie over onze policy kunt u contact opnemen.

8) Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen (producten, adviezen en/of diensten) en alle aan ons verstrekte opdrachten en informatie(s) zijn, onder uitsluiting van enige algemene voorwaarden, de door A-Sluiter Services gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, en die tevens zijn te raadplegen via onze site. De producten worden aangeboden, gekocht en geleverd volgens de door ons gedeponeerde algemene verkoop en leveringsvoorwaarden. Door mondeling, elektronisch of schriftelijk opdracht te verstrekken tot plaatsing aanvaarden zowel afnemer als diens vertegenwoordiger en A-Sluiter Services deze algemene voorwaarden. Bovendien gelden deze Algemene Voorwaarden voor een ieder die van deze website gebruik maakt.

9) Copyright
Op de inhoud en vormgeving van deze website rusten auteursrechten en eigendomsrechten. Kopiëren van de inhoud of delen daarvan is zonder schriftelijke toestemming van A-Sluiter Services verboden. Mocht A-Sluiter Services tot de conclusie komen dat gegevens ongeoorloofd zijn gebruikt, volgt hierop een factuur van 1000 euro (duizend euro) per overtreding.