A-Sluiter Services
Bespaar nu tot 25% op brandstofverbruik

 

 

 

Algemene (verkoop- en levering) voorwaarden en condities van A-Sluiter Services


Art. 1  Toepasselijkheid
1.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (verkoop)overeenkomsten met A.Sluiter Services tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De koper wordt geacht  deze verkoopvoorwaarden te hebben gelezen, te accepteren en zich te confirmeren aan de inhoudt dezes.
1.2      Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden worden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In geval (toch) (enige) bepalingen van de voorwaarden van de koper van toepassing zijn, zullen, indien en voor zover deze laatste bepalingen in strijd zijn met deze verkoopvoorwaarden, deze verkoopvoorwaarden voor gaan.
1.3      Indien en voor zover bij een in kracht van gewijsde gedane beslissing van een daartoe bevoegde autoriteit één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, zal het overige bepaalde onverkort van kracht blijven. De partijen zijn alsdan gehouden aanvullende bepalingen overeen te komen, waarvan het economisch effect zo dicht mogelijk dat benadert van die bepaling welke ongeldig of niet afdwingbaar waren.

Art. 2  Prijsopgaven; aanbiedingen; acties; aanvaarding
2.1        Alle prijsopgaven, acties en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten zijn alleen dan bindend na schriftelijke bevestiging van
A.Sluiter Services of wanneer A.Sluiter Services een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de betreffende opdracht.
2.2        Indien een aanvaarding afwijkt van het aanbod van
A.Sluiter Services dan geldt dit als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding, zelfs indien de aanvaarding slechts op een ondergeschikt punt afwijkt.
2.3        Offertes en/of prijsopgaven, schriftelijk - per e-mail dan wel mondeling door ons gemaakt, hebben een geldigheidsduur van 3 maanden tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen.

Art. 3  Tijd en plaats van levering
3.1        Levering zal plaatsvinden aan het door de wederpartij opgegeven adres in Nederland en op kosten van de wederpartij.
3.2        Levertijden zijn bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, zelfs indien
A.Sluiter Services in gebreke is gesteld.
3.3        Indien de wederpartij in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen is
A.Sluiter Services gerechtigd te hare keuze om ofwel de goederen op te slaan op kosten en risico van de wederpartij, ofwel de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van A.Sluiter Services om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij het annuleren van een mondelinge- dan wel schriftelijke opdracht voor levering heeft A.Sluiter Services onverminderd het recht om volledig schadevergoeding te vorderen.
3.4        Indien een besteld product of producten door welke oorzaak dan ook niet tijdig door
A.Sluiter Services geleverd kan worden, is A.Sluiter Services zonder enige opgaaf van redenen gemachtigd een gelijkwaardig product of producten te leveren.

Art. 4  Reclame; ontbinding
4.1        De wederpartij zal de goederen bij aflevering onmiddellijk controleren en zich overtuigen van de staat waarin de goederen verkeren. Reclames met betrekking tot de staat van de afgeleverde goederen dienen direct en schriftelijk te worden gedaan, doch uiterlijk binnen 2 dagen na aflevering, bij gebreke waarvan
A.Sluiter Services niet meer aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken van de goederen en/of de levering van deze goederen.
4.2        In geval
A.Sluiter Services (gedeeltelijk) een reclamering accepteert, zal A.Sluiter Services  de keuze de overeenkomst kunnen ontbinden (zonder gerechtelijke tussenkomst), of de goederen vervangen (behoudens verzekerde verzendkosten - zonder verdere kosten), of een redelijke vermindering op de aanschafprijs geven waarbij de wederpartij de goederen behoudt.
4.3        Indien de schriftelijke opdracht voor levering door
A.Sluiter Services is gefiatteerd is de koopovereenkomst onvoorwaardelijk tot stand gekomen. Indien door de besteller niet binnen de redelijke termijn van 10 werkdagen wordt betaald - is A.Sluiter Services gerechtigd om een bedrag à 25,00 euro voor administratieve handelingen in rekening te brengen, zoals in art 5.6 bepaald.

Art. 5  Betalingsvoorwaarden
5.1.1    Alle prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen, invoerrechten en andere belastingen en heffingen, welke de verkoopprijs beïnvloeden en welke van kracht zijn op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan. In geval van aanpassing van één of meer van deze factoren voordat aflevering plaatsvindt in overeenstemming met de overeengekomen levertijd, heeft
A.Sluiter Services het recht dit alsnog door te berekenen in haar verkoopprijzen, zodanig dat op redelijkerwijze wordt voorzien in voorgevallen wijzigingen.
5.1.2    De gevolgen van welke overheidsmaatregel dan ook, daaronder mede begrepen die binnen het kader van de Europese Gemeenschap, inclusief alle belastingen, rechten, heffingen en/of monetair compenserende bedragen e.d., indien en voor zover nog niet verrekend in de verkoopprijs zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5.2        Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de betaling altijd contant bij levering of contant vooraf gelijk aan de factuurdatum.
5.3        Indien het factuurbedrag ten bedrage van opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
5.4        De wederpartij is niet gerechtigd tot enige korting, compensatie en/of verrekening tenzij anders is overeen gekomen.
5.5       
A.Sluiter Services behoudt zich het recht voor te eniger tijd (ook voor levering) om van de wederpartij vooruitbetaling of zekerstelling voor de verkoopprijs te vragen. Indien de wederpartij niet op eerste verzoek een dergelijke zekerheid verschaft, dan wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn, zowel met betrekking tot betaling  van de koopprijs als met betrekking tot de aanvaarding van de goederen en A.Sluiter Services zal dan gerechtigd zijn om (gedeeltelijk) de overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht om volledig schadevergoeding te vorderen.
5.6       In geval van verzuim van betaling is de wederpartij de volgende kosten verschuldigd: De administratiekosten à 25,00 euro, De wettelijke rente , De buitengerechtelijke incassokosten, welke minstens 40,00 euro bedragen , De daadwerkelijk door
A.Sluiter Services gemaakte gerechtelijke kosten

Art. 6  Installatie
6.1        Installatiewerkzaamheden en voorzieningen cq. aanpassingen, buiten de door
A.Sluiter Services geautoriseerde dealer(s), niet zijnde montage van elementen, zijn te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij.
6.2        Bij installatie/montage werkzaamheden anders dan door
A.Sluiter Services of één hare schriftelijk geautoriseerde dealer(s) uitgevoerd, vervalt de in art. 9.1 genoemde garantie.

Art. 7  Aansprakelijkheid
7.1       
A.Sluiter Services zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, kosten en/of schade ten gevolge van enige vertraging en /of het niet nakomen van haar verplichtingen, indien zulke wordt veroorzaakt door omstandigheden welke redelijkerwijs buiten haar macht liggen en/of buiten haar toedoen zijn, waaronder niet limitatief begrepen oorlog, situaties gelijk aan oorlog, rellen en publieke ordeverstoringen, aardbevingen, stormen, overstromingen, brand of enige andere natuurramp, ongelukken, blokkades, het wegvallen van transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van werkonderbreking of onderbreking van productie, gehele of gedeeltelijke niet nakoming door derden van wie goederen of diensten ontvangen dienen te worden, beperkt beschikbare reductiecapaciteit, boycots, feitelijke beperkingen van overheidszijde of het ontbreken van vereiste import- en exportvergunningen. Indien een vorenbedoeld geval zich voordoet, zal A.Sluiter Services daarvan schriftelijk kennisgeving doen en zal zij te harer keuze gerechtigd zijn om haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
7.2       
A.Sluiter Services is niet aansprakelijk voor gevolgschade of welke andere schade dan ook ten gevolge van een gebrekkige levering.
7.3        De totale aansprakelijkheid van
A.Sluiter Services met betrekking tot een bepaalde opdracht zal beperkt zijn tot de netto hoofdsom welke A.Sluiter Services voor die opdracht in rekening heeft gebracht.
7.4        Behoudens voor zover
A.Sluiter Services onder deze bepalingen uitdrukkelijk aansprakelijk zou zijn, zal de wederpartij A.Sluiter Services vrijwaren tegen claims, acties, kosten, verliezen en schaden welke ontstaan of  betrekkingen hebben op de geleverde goederen.

Art. 8  Eigendomsvoorbehoud
8.1       De geleverde zaken blijven eigendom van
A.Sluiter Services totdat de wederpartij volledig heeft voldaan  aan alle vorderingen, betrekking hebbende op krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, zulks met inbegrip van krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden en alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, inclusief alle incassokosten en verschuldigde rente. Het is de wederpartij niet toegestaan de geleverde zaken, in eigendom over te dragen, anders dan binnen de normale bedrijfsvoering of de goederen te verpanden of  op andere wijze tot zekerheid te geven ten behoeve van derden.
8.2       Ingeval de wederpartij nalatig blijft in de nakoming van enige verbintenis jegens
A.Sluiter Services of in geval de wederpartij in staat van faillissement geraakt of liquideert of een schuldregeling aangaat met haar crediteuren of enige stappen onderneemt om zulks te bewerkstelligen, of gedurende binnen een periode van 30 aaneengesloten dagen ophoudt zaken te doen, dan is A.Sluiter Services gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst om de goederen terug te nemen.
8.3       De wederpartij verplicht zich op de geleverde zaken op eerste verzoek ten behoeve van
A.Sluiter Services een stil pandrecht te vestigen, zo mogelijk door middel van  voorbehoud bij de eigendomsoverdracht van de geleverde goederen, voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van A.Sluiter Services op de wederpartij, daaronder tevens alle incassokosten en rente begrepen.

Art. 9  Garantie
9.1     
A.Sluiter Services verplicht zich, na levering én montage van de professionele productlijn door A.Sluiter Services, tenzij anders is overeengekomen, in geval van defect raken van de geleverde apparatuur, deze naar keuze van A.Sluiter Services te vervangen binnen een termijn van 15 jaren. Deze regeling geldt expliciet en derhalve niet voor vervolgopdrachten.
9.2      De te repareren of te vervangen apparatuur of onderdelen daarvan dienen franco huis en transportverzekerd naar
A.Sluiter Services toegezonden te worden.
9.3      Ieder recht op garantie gaat verloren, indien het defect te wijten is aan onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of indien blijkt dat reparaties of wijzigingen door derden aan de apparatuur zijn uitgevoerd.
9.4      De fabriek- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door
A.Sluiter Services afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.
9.5      De 15 technische (omruil)garantie van de door
A.Sluiter Services geleverde elementen wordt door de fabrikant gegarandeerd.
9.6      Leveringen welke niet door
A.Sluiter Services zijn verricht kunnen nimmer verhaald worden op A.Sluiter Services. Garantie aanvraag dient altijd vergezeld te gaan van een originele en door A.Sluiter Services afgetekende A.Sluiter Services factuur (garantiebon).
9.7      Indien wederverkopers en/of geautoriseerde verkooppunten hun verplichtingen t.a.v. garantieafwikkelingen niet, niet geheel of niet voldoende nakomen, wordt de koper ten ene male verwezen naar art. 9.5
9.8      Niet door
A.Sluiter Services gemonteerde goederen vallen niet onder de in art. 9.1 beschreven garantie van tenzij in geval van overeengekomen zelfmontage  wordt voldaan aan het toesturen van een duidelijke digitale foto welke door A.Sluiter Services beoordeeld wordt.
9.9     Onze garantiebepalingen gelden expliciet en derhalve  uitsluitend en alleen indien de vooraf schriftelijke (email, brief, fax) door
A.Sluiter Services geadviseerde element opstelling en type is geplaatst, de door A.Sluiter Services geleverde montagevoorschriften zijn gehanteerd, en – indien sprake is van afgesproken zelfmontage - een duidelijke digitale foto van de element opstelling door A.Sluiter Services is ontvangen- e.a. ter beoordeling van A.Sluiter Services.

Art. 10  Rechterlijke bevoegdheid
10.1    Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.
10.2    Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen
A.Sluiter Services en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Zwolle, met dien verstande dat A.Sluiter Services het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Art. 11 Afbeeldingen en teksten
11.1     Alle afbeeldingen, tekeningen, foto’s, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de
A.Sluiter Services internetsites of door A.Sluiter Services gehoste websites, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot  claims, schadevergoeding en/of ontbinding in de ruimste zin des woords.

Art. 12 Overige bepalingen
12.1     In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
12.2     Bij uitverkoopartikelen behoudt
A.Sluiter Services zich het recht voor om, zonder voorafgaande correspondentie of goedkeuring, een (technisch) gelijkwaardige element opstelling/type te leveren.
 

Aanvullende leveringsvoorwaarden

Voorwaarden
Bij uw bestelling/betaling gaat u akkoord met onze leverings- en betalingsvoorwaarden, alsmede deze aanvullende voorwaarden. Inkoopvoorwaarden worden niet geaccepteerd.

Bestellen
Bestellingen ontvangen wij bij voorkeur via de webwinkel of per e-mail maar kan ook per telefoon of fax, bestelling met een opdracht geven u automatisch de verplichting tot afname.

Betalingen
Wij leveren uitsluitend bij betaling vooraf of contante betaling bij aflevering.

Verzendkosten
Zendingen van één of enkele pakketten is mogelijk indien (telefonisch) vooruit betaald is, de verzendkosten worden aan de koper doorberekend.

Levertijd
Z.s.m. - normaal gesproken binnen 2 a 3 werkdagen indien voorradig en de bezorgdienst voldoet binnen de 24 uur termijn.

Geweigerde zendingen
Als een uitgeleverde zending niet wordt geaccepteerd, worden - ongeacht de reden van weigering -  à 25,00 euro administratiekosten en de desbetreffende verzendkosten in rekening gebracht.

Reclamaties
Indien uw bestelling niet goed of niet volledig is ontvangen dient u dit uiterlijk 2 dagen na ontvangst datum telefonisch (fax) of per e-mail te melden. Wij zullen dan zo snel mogelijk actie ondernemen.

 

Spellings-, grammatica-, kleurafwijkingen en overige fouten in de tekst en afbeeldingen voorbehouden.
A.Sluiter Services 2011 v11/1 - eerdere versies worden hiermee automatisch vervangen